Algemene voorwaarden

Van het maatschap VieaR gevestigd aan Atoomweg 6b, 9743AK te Groningen, Nederland.

 

Artikel 1 Definities

 1. Opdrachtnemer VieaR is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en de Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever de Opdrachtgever is degene die een dienst of product afneemt bij Opdrachtnemer. Onder Opdrachtgever wordt ook wederpartij verstaan.
 3. Overeenkomst elke overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten in welk geval expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
 4. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De voorstellen en/of offertes van Opdrachtnemer worden gezien als uitnodigingen aan de potentiële Opdrachtgever en is daarmee een aanbod. De offerte is vrijblijvend en geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 2. Opdrachtnemer stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Opdrachtnemer bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een Opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.
 3. Een opdracht komt eerst tot stand nadat Opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, ofwel heeft bevestigd. Bevestiging kan schriftelijk of digitaal, digitaal heeft de voorkeur. De door Opdrachtnemer opgestelde offerte wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 4. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slecht bindend voor Opdrachtnemer, indien deze door de Opdrachtnemer schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) dagen schriftelijk protesteert.
 5. Duidelijke verschrijvingen of vergissingen in aanbiedingen van Opdrachtnemer zorgen voor ontheffing van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot een schadevergoeding die daaruit voortkomt, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen is Opdrachtnemer vrij om te bepalen welke medewerker de opdracht uitvoert.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. 


Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtnemer is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorden te zijn.

 

Artikel 5 Reis- en verblijfkosten
Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten. Deze kosten hoeven niet te worden meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Opdrachtnemer hanteert een vergoeding van €85,- per uur gerekend in de tijd die wordt aangegeven op Google Maps (voertuig: auto) vanaf kantoor (Atoomweg 6b te Groningen) tot locatie.

 

Artikel 6 muziek

 1. In het geval voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt, rechten moeten worden afgedragen aan enige auteursrechtenorganisatie zoals Buma Stemra, dan worden deze kosten doorbelast. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, De hoogte van de rechten worden bepaald door de auteursrechtenorganisatie en worden toegevoegd aan de eindfactuur.
 2. In het geval tijdens de opdracht geen duidelijkheid bestaat over auteursrechten, is Opdrachtnemer gerechtigd achteraf deze kosten in rekening te brengen, ook als de opdracht reeds is afgerond.
 3. In sommige gevallen wordt er royaltyvrije muziek in een productie gebruikt. In dit geval is er geen afdracht aan Buma Stemra en komen er geen extra kosten bij.
 4. Overige kosten die gemaakt moeten worden voor muziek, bijvoorbeeld aankoop van een licentie, worden doorberekend aan Opdrachtgever en worden achteraf gefactureerd.

 

Artikel 7 Voice over

 1. In het geval gebruik gemaakt wordt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen, worden de kosten van een voice-over als additionele kosten toegevoegd aan de eindfactuur. Deze kosten hoeven niet opgenomen te worden in een offerte.
 2. In het geval tijdens de opdracht geen duidelijkheid bestaat over de kosten voor een voice-over, is Opdrachtnemer gerechtigd achteraf deze kosten in rekening te brengen, ook als de opdracht reeds is afgerond.

 

Artikel 8 Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in een voorstel, op de offerte of de factuur zijn alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen exclusief de van toepassing zijnde BTW.

 

Artikel 9 Facturatie en betaling

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst van de opdracht is de Opdrachtgever verschuldigd het honorarium, (eventuele) kantoor- en/of additionele kosten en omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende basisuurtarief van Opdrachtnemer, althans een ander, door Opdrachtnemer schriftelijk bevestigd uurtarief. Factoren als belang van de zaak, specialistische aard van de zaak, draagkracht van de Opdrachtgever en spoedeisendheid van de te verrichten werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het basisuurtarief.
 3. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de Opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de door Opdrachtnemer verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, doch zo spoedig mogelijk. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat.
 5. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling van de factuur is de Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling van de herinneringsfactuur zoals beschreven in Artikel 9 Facturatie en betaling – punt 5 is Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is Opdrachtnemer vrij om een incassobureau in te schakelen. De kosten verbonden aan de invordering en inschakeling van incassobureau komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien (doch niet limitatief en/of uitsluitend):­ de Opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of­ de Opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of­ na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of­ de Opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of­ de Opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat Opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of­ de Opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is de Opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Voornoemde is onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer reeds verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de gehele schade in rechte te vorderen.
 3. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

 

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Opdrachtnemer haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van Opdrachtnemer (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebruik aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.
 3. Als Opdrachtnemer door overmacht zijn verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is hij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de Opdrachtgever Opdrachtnemer niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een Opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel, economisch en juridisch in bezit van Opdrachtnemer. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht is Opdrachtnemer gerechtigd de (rechts)persoon die inbreuk maakt aansprakelijk te stellen voor alle hieruit voortvloeiende schade.
 2. Op alle producties van Opdrachtnemer rust het auteursrecht. Een productie van Opdrachtnemer mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Opdrachtnemer. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken, totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de Opdrachtgever komen.
 4. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Opdrachtnemer gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de Opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De Opdrachtgever dient de terzake door Opdrachtnemer gemaakte kosten te vergoeden.
 6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer hiervan onverwijld in kennis te stellen.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is, noch jegens de Opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit (de uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.
 2. Opdrachtnemer is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde Opdrachtnemer, nimmer, noch jegens de Opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgen van overschrijding van overeengekomen termijnen.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer tegenover zijn Opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht welke expliciet erkend is door Opdrachtnemer of een door hem daartoe gerechtigde, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.
 5. Claims in verband met een beweerdelijke aansprakelijkheid van gebruiken dienen schriftelijk te worden ingediend, doch uiterlijk zes (6) maanden na afloop van de opdracht.

 

Artikel 14 Persoonsgegevens

 1. Opdrachtnemer behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met de Opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.
 2. Van Opdrachtgever wordt verwacht dat hij of zij zelf zorgdraagt voor het handhaven van de geldende privacy wet- en regelgeving.

 

Artikel 15 Gebreken; klachtentermijn
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door de Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen (1) een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Opdrachtnemer.

 

Artikel 16 Afwikkeling van geschillen

 1. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door het Nederlands recht.
 2. Bij alle eventuele geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst met Opdrachtnemer als geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken.
 3. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet is in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement van de vestiging waar Opdrachtnemer werkzaam is of laatstelijk werkzaam was.